Historie van De Nieuwe Kring

Historie van De Nieuwe Kring In 1923 besloot een aantal inwoners van Aerdenhout tot de oprichting van een vereniging “ter bevordering van het geestelijk en godsdienstig leven”. In vervolg daarop werden er bij de enthousiaste protestantse deelnemers thuis lezingen en liturgische samenkomsten georganiseerd. Ook werd er op verschillende manieren aandacht gegeven aan bijbelonderwijs op openbare scholen en aan wijkverpleging. In die tijd sprak een bewuste en open houding ten aanzien van cultuur en maatschappij reeds velen aan.
 
Het initiatief leidde vervolgens tot plannen voor een eigen gebouw. Op 8 maart 1924 werd de eerste ledenvergadering gehouden en werd besloten tot de stichting van een religieus centrum. Binnen een half jaar (!) was het plan uitgevoerd. Op 5 september werd het huidige gebouw officieel geopend.Een van de meest bekende bestuursleden van het eerste uur was dr J.D. Bierens de Haan. Dr Bierens de Haan stond in het brandpunt van de bezinning op de maatschappelijke, culturele en wijsgerige problematiek van zijn tijd. Hij was onder meer medeoprichter van het Tijdschrift voor Wijsbegeerte en voorzitter van de Vereeniging ‘Het Spinozahuis’. Vrijheid en verdraagzaamheid De oprichters van de vereniging waren weliswaar uitgesproken vrijzinnig (dat wil zeggen: niet zeer gebonden aan kerkelijke dogma’s), maar er bestond ook toen reeds goede belangstelling en betrokkenheid van bijvoorbeeld orthodoxer Hervormde en niet-kerkelijke zijde.
 
Enkele bestuurszetels waren speciaal bestemd voor deze stroming. Een ieder kon zich volstrekt vinden in de doelstelling zoals de statuten die vanaf 1924 tot op heden weergeven:“De Vereniging Religieuze Kring is gesticht op het beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, draagt geen dogmatisch karakter en heeft het doel het geestelijk, godsdienstig en zedelijk leven te bevorderen.” Oecumene avant la lettre Vanaf het begin zijn de diensten geleid door predikanten van verschillende denominaties en ook nu wordt daar aan vastgehouden. Doordat kort na de tweede wereldoorlog de Nederlands Hervormde kerk een eigen kerkgebouw kreeg, kwam het accent meer op vrijzinnige diensten te liggen. De samenwerking met de verschillende richtingen is gelukkig gebleven. De Kring neemt dan ook van harte deel aan het verrijkende werk van de locale Raad van Kerken! De Nieuwe Kring Op 29 mei 2013 is besloten de naam van de vereniging te veranderen in De Nieuwe Kring. 
 
De hierboven genoemde doelstelling is gebleven. De wijze waarop de vereniging tracht haar doel te bereiken is geherformuleerd en luidt als volgt: De vereniging tracht haar doel te bereiken door het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van filosofie, religie en levensbeschouwing, op het gebied van kunst, cultuur en wetenschap en rond onderwerpen van maatschappelijk belang, alles op basis van vrijheid en verdraagzaamheid.